Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Éves költségvetési beszámolók

2023. évi költségvetési beszámoló

2022. évi költségvetési beszámoló

2021. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetési beszámoló

2018. évi költségvetési beszámoló

Elemi költségvetések 

2023. évi elemi költségvetés

2022. évi elemi költségvetés

2021. évi elemi költségvetés

2020. évi elemi költségvetés

2019. évi elemi költségvetés

2018. évi elemi költségvetés

Mérlegjelentések

2023. évi mérlegjelentés - II.

2023. évi mérlegjelentés - I.

2022. évi mérlegjelentés - IV.

2022. évi mérlegjelentés - III.

2022. évi mérlegjelentés - II.

2022. évi mérlegjelentés - I.

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Személyi juttatások - 2023. II. negyedév

Személyi juttatások - 2023. I. negyedév

Személyi juttatások - 2022. IV. negyedév

Személyi juttatások - 2022. III. negyedév

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Gazdálkodási adatok - szerződések

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Futó hazai projektek leírása

Lezárult hazai projektek leírása

Konzorciumi szerződések adatai

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv

A  közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII törvény  43. § (2) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési tervet az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) köteles közzétenni. Az EKR-ben az alábbi linken keresztül nyilvánosan, bárki számára elérhetőek a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közbeszerzési tervei: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Közbeszerzési eljárások:

Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 2018. április 15. napjától kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban EKR) alkalmazásával lehetséges. Az EKR-ben az alábbi linken keresztül nyilvánosan, bárki számára elérhetőek a KDTVIZIG által lefolytatott közbeszerzési eljárások: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (gov.hu) 

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály az adatok feltöltésére vonatkozó kötelezettségét az EKR, valamint a CoRe rendszerekbe történő feltöltés útján teljesíti.