Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 22 514 000

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó releváns adatok, információk

Szervezet integritás

Az Integritás Szabályzat és mellékletei a "Kapcsolódó tartalmak" alatt található.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendje (hatályon kívül)

Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz és a vízügyi igazgatóságokhoz érkező papíralapú küldemények hiteles elektronikus irattá történő alakításáról szóló főigazgatói utasítás (hatályos)

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a közfeladatai tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben, a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt feladatokat látja el.

Alapító okirat: A-221/2/2023

SZMSZ: Szfvár-0136-0001/2018. számú szabályzat

Ügyrend: 2018. év 3. számú Igazgatói Utasítás

KDTVIZIG adatvédelmi, adatbiztonsági és minősített adatkezelési kötelezettségeinek szabályzata: Szfvár-A-0040-0007/2022. számú szabályzat

Alapító Okirat letölthető PDF formátumban

Szervezeti és Működési Szabályzat letölthető PDF formátumban

Ügyrend letölthető PDF formátumban

KDTVIZIG adatvédelmi, adatbiztonsági és minősített adatkezelési kötelezettségeinek szabályzata

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

ÁKK

iENC

Védelmi tervek

Vízrendezési és Öntözési Osztály

Mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás

Közgazdasági Osztály, Igazgatási és Jogi Osztály

Személyügyi Nyilvántartó Rendszer

Lankóci Vízügyi Kiállítóhely

Múzeumi nyilvántartás

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály, Vízrendezési és Öntözési Osztály, Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály

Téradatok

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály, Igazgatási és Jogi Osztály

Ruházati- és járműnyilvántartó rendszer

Vízrajzi és Adattári Osztály

LIMS

Vízrajzi adatbázis

Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály

VGT

Vízföldtani napló

VKJ

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A Közbeszerzési Osztály az adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségét az elektronikus közbeszerzési rendszerbe (EKR) történő feltöltés útján teljesíti.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Igazgatóságunknál ilyen típusú ellenőrzés nem volt.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közérdekű adatok megismerésére és a szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendjéről a 2023/3. számú igazgatói utasítás rendelkezik.

Az utasítás a Kapcsolódó tartalmak között található.

Általános (tevékenységre vagy működésre vonatkozó) adatigénylések:

Igazgatási és Jogi Osztály (általános adatigénylések)

Szakmai osztályok és szakaszmérnökségek (műszaki adatigénylések)

szekesfehervar(kukac)kdtvzig.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Garami László

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:

VH-mező
eredményei: mezőgazdasági vízhasználat
időbeli változás: évente

VH-FEV
eredményei: A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai
időbeli változásuk: évente

VH-FAV
eredményei: Felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége
időbeli változásuk: évente

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján Magyarország valamennyi településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, az egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel (együttesen: egyedi szennyvíztisztító létesítmény), valamint a szennyvíziszappal kapcsolatos adatok:
BOI5 jelentés
időbeli változásuk: évente

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. Törvény  24. § és 26. §,az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól  szóló 388/2017 (XII. 13.) korm rendelet alapján:
OSAP_1335_adatszolgáltatás a MEKH Statisztikai Információs Adattárába

A Kormány 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól:
1092 Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
1082 Földterület és vetésterület

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2022. évi, 2021. évi, 2020. évi adatszolgáltatás dokumentumai a Kapcsolódó tartalmak fül alatt NAIH jelentések néven találhatók

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály az adatokat az EKR, valamint a CoRe rendszerekbe történő feltöltés útján teljesíti.

A Projekt  Osztály a honlap "Projektek" menüpontja alatt

az alábbi adatokat szerepelteti:

- A projekt címe

- A projekt rövid bemutatása

- A projekt keretében elvégzendő fejlesztési munkálatok

- A kedvezményezett neve

- A szerződött támogatás összege

- A támogatási szerződés megkötésének napja

- A támogatás mértéke

- A projekt várható fizikai befejezése

- A projekt alhonlap elérhetősége

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (Kútv.) 15. §-a alapján kerülhet megállapításra.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Kútv. 18. §-a alapján a bírósághoz való fordulás joga, az alábbi esetekben:

az igénylő a kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló határidő (a kérelemnek hiánytalan kézhezvételét követő 20 munkanapon belül), vagy

a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén (a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a határidőt a kérelemnek terjedelmes vagy összetett voltára tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további 20 munkanappal - az igénylő egyidejű értesítése mellett – meghosszabbíthatja), valamint

 a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

A per megindítása:

A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve - a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén - a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ellen a Székesfehérvári Járásbíróság (a továbbiakban: bíróság) előtt. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.

A bíróság határozata lehet:

A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

Ha a kérelmező a per megindításakor a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns